Duurzame energie in de Omgevingsvisie

Netwerkbijeenkomst op 8 november 2012 te Arnhem
 

Voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening streven we in Gelderland naar energieneutraliteit in 2050 en 14% hernieuwbare energie in 2020. Tegelijkertijd werken we aan de versterking van het vestigingsklimaat voor de energie- en milieutechnologiesector. Dat is goed voor de energietransitie doelen én voor de werkgelegenheid. De Omgevingsvisie biedt de kans de juiste voorwaarden te creëren voor samenwerking van overheden, bedrijfsleven en gebiedspartners om deze ambities waar te maken.
 

De Omgevingsvisie- inhoud, proces en status

De Omgevingsvisie is een langetermijnvisie op de noodzakelijke en gewenste ontwikkeling van de provincie Gelderland. In de Omgevingsvisie worden integrale keuzes op hoofdlijnen gemaakt; de visie vervangt het Streekplan, het Waterplan, het Milieubeleidsplan, het Verkeers- en vervoersplan en de Reconstructieplannen. Aan de Omgevingsvisie wordt een uitvoeringsagenda gekoppeld. Regels worden vertaald in de provinciale Omgevingsverordening.

Met gebiedspartners, gemeenten, regio’s en bedrijfsleven benoemen we wat de ambities zijn en hoe we deze gezamenlijk kunnen realiseren. Er wordt gewerkt met een ‘dynamische provinciale agenda’ om flexibeler in te kunnen spelen op veranderende behoeften en regionale verschillen. Vanaf afgelopen zomer tot aan maart komend jaar wordt de basis gelegd voor het ontwerp van de Omgevingsvisie. Een belangrijke fase daarin is het trechteren en integreren van alle provincie brede thema’s, waaronder duurzame energie. Een eerste grote stap wordt daarvoor in de maand november gezet en hierbij is de inbreng van gebiedspartners onmisbaar. Op 8 november vond met hen de bijeenkomst ‘ Duurzame in de omgevingsvisie’ plaats in het Huis der Provincie in Arnhem.
 

Programma op hoofdlijnen

8.45        Ontvangst
9.00        Opening en introductie energie in de Omgevingsvisie
9.15        Ambities voor 2020 en 2050- hoe willen we die invullen als regio?
9.45        Werkgroepen, bespreken van de onderwerpen:

  •   Wat is de energie ambitie in uw gemeente?
  •   Wat zijn de drie belangrijkste initiatieven die gaan leiden tot het realiseren van deze ambitie?
  •   Wat werkt belemmerend? Een beknopt overzicht van het huidige provinciale beleid vindt u in bijlage 1.
  •   Welke rol kan  de omgevingsvisie spelen bij het realiseren van uw energie ambities?

11.45     Plenaire terugkoppeling uit de werkgroepen
12.15     Aanbevelingen voor de omgevingsvisie
13.00     Netwerklunch